Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Beschryft liet wit van myn ghemoet,

met 't purper van uw' dierbaer bloedt; schryft uwen naem, die ick bemin,

daer hondert duysent keeren in.

3. O Jesu naem, £> soeten naem,

o naem van lioningb-soete faem,

wat is'er naem soo aen-ghenaein als Jesus alder-soetsten naem?

4. O soeten naem, die suycker spreyt op alle onse bitterheydt,

o soeten naem als honing-raet,

die alle soet te boven gaet.

5. O groender naem als levens bout,

o rijeker naem als 't fynste gout,

o sachter naem als tortel-duyf,

o verscher naem als wyngaerts druyf.

6. O klaerder naem als sonne strael,

o stercker naem als lauter stael,

o grooter naem als keyser-rijck,

o naem, die noyt liadd' sijns ghelijck.

7. Duyckt bloemmekens, wie gliy meught zyn want gby verliest hier uwen schyn,

en ghy, rivierkens, loopt van my,

gheen silv'ren nat en heeft 'er by.

8. Houdt, vogbeltjons, uw' beekxken toe, ick ben u singhen nu al moed';

o nacbtegael en singht niet meer, g'en singt soo soet niet als den Heer.

9. Al wat ick sagli oft hebb' gbehoort,

dat is vergeten door een woort,

en dat is Jesus, Jesus soet:

o naem ghedruckt in myn gemoet.

10. Als iemant van Heer Jesus songli,

was't dat 1'ranciscus hert op-sprongh, hy lackte en hy soogh sijn tongh',

als of syn tongh vol honinck hongh.

Sluiten