Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

640. Bereyt u huys ter stont.

1. Bereyt u huys ter stont,

niet langhe en moechdy leven : al sidy nu ghesont,

schoonheyt sal u begheven; al sidy schoon oft rijck, ten mach u niet langhe duorcn. Hi staet seer wanckelijck, die rust op ereatueron.

2. Alst God den Heere belieft

so moeten wij van hier sceyden, en sidy dan niet bereet men sal niet na u beyden;

het is hier eenen corten tijt, onseker is die ure.

Hi staet seer wanckelijck, die rust op creatueren.

3. Leest ende wilt verstaen, ghi sullet vinden bescreven: gheringe sal hier vergaen den tijt van onsen leven;

iolijt in deser tijt

verkeert gheringe in trueren. Hi staet seer wanckelijck, die rust op creatueren.

4. Edel, proper, schoon oft rijck, hoe moecluly u verbliden,

ghi sult doch sekcrlijck tot sijnder eerden ghediden; dachte ghi dit hier altijt het wert soet, dat nu is suere. Hi staet seer wanckelijck, dio rust op creatueren.

5. Nu bid ick u, royne maecht, Gods moeder wtvercoren, dat ghi van my veriaecht des vyants quaet becoren,

ende weest mi troostelijck in mijnder laetster uren.

Hi staet seer wanckelijck, die rust op creatueren.

6. Dit liedeken is ghemaect tot Machelen in die stede; die hinck aent cruyce naect verleene ons allen vrede;

hi was noch inden strijt ende blide van naturen. Hi staet seer wanckelijck, die rust op creatueren.

3, 3 en 6. gheringe — snel, spoedig (Verd\m). — 4, 3—4. = gij moet liet (den adel, de schoonheid, enz.) toch zeker tot zijn eer doen strekken.

Tekst. Een devoot en prof. boeexkcn, Antw. 1539, nr. 194, bl. 226, „op die selve wise", d. i. op de wijs van: „Minen ghoest is mi ontwaect", die ook diende voor: „Och ligdy nu en slaept" (zie hiervoren I, nr. 76, bl. 348), tekst hierboven weergegeven; — DU is een schoon sitycerlijck boerxken, Amst. Cornelis Claesz., z. j. (geest, goedk. Antw. 1570), bl. 55 v", „op de wijse: Hoe lustelijck is ons die coele mey gedaen", een lied dat anderen strophenbouw heeft; zie hiervoren III, nr. 554,

Sluiten