Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

652. Aenhoort, ick sal beghinnen.

(1) tf e d c d d c.

1. Aenhoort, ick sal beghinnen om te singen een nieuwe liet; ontstelt ben iek van binnen en mijn hert lijt swaer verdriet. Van duechden ben ick bloot; (2 maal) o scoonste boven alle vrouwen, troost mi in mijnder noot.

Die werelt heeft mi bedrogen,

deerlijck ben iek verlcyt;

wellust heb ick gheploghen

ende solaes met vrolijcheyt.

Van duechden ben ick bloot; (Ü maal)

o hemelsche coninghinne,

troost mi in mijnder noot.

3. Minen tijt heb ick versleten al in sonden menichfout;

mijns selfs heb ick vergheten,

eylaos, dat mi seer rout.

Van duechden ben ick bloot; (2 maul) o moeder ende niaghet reyne,

troost mi in mijnder noot.

4. Mocht ick doch troost verwerven, so waer mijn herte ontlast;

maer ick duchte voer deewich sterven, want mijn cranckheyt daghelijcx wast. Van duechden ben ick bloot; ('J maal) o edel besloten fonteyne,

troost mi in mijnder noot.

Sluiten