Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen was verwondert seere

de edel maghet teere,

als sy daer sagli „ het claev ghewagh,

Godts enghel door den dagh.

.3. Hy sprack haer aen met groot oodtmoet:

„nee gratia plenu.'

— „Van waer soo comt my dese groet?"

sprack die maghet Maria.

Hy sprack met klaer vermonden:

„ghy hebt gratie gevonden,

weest niet vervaert „ noch ook beswaert,

ghy zijt van Godt bewaert.

4. „Ghy snit ontfanghen eenen soon,

die ghy sult Iesnm noemen;

hy sal bcsitten Davidts throon,

eeuwelijck sonder roemen."

Sy sprack: „wilt dit bedieden,

hoe can't in my geschieden?

gheon man en kent ,, oft stait gheprent in mijn hert ongheschent."

5. „O maghet. on verschrickt u niet,

Godts cracht sal u bewneren;

Klisabeth, u nichte, siet,

die is boven haer jaeren,

sy heeft nn met verlanghen nochtans een soon ontfanghen :

ghy sult, certeyn „ zijn maghet reyn en Godts moeder alleyn."

6. Als sy dees woorden haddo ghehoort,

sprack sy met ootmoet seere:

„laet my gheschieden naer n woort,

siet de dienstmaeght des Heere.*

Terstont quain daer seer krachtigh de Sono Godts waarachtigh,

in de fonteyn ., suiver en reyn veur ons alle ghemeyn.

1, 8. o bijgev. 2, 1. t.: tirinligh rnn. - 2, 7. hel etaer ghttragl» = de duidelijke beweging.

Sluiten