Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Als haer vader was t'huys gekomen en alles kwam wel te verstaen,

is hy naer zyri kind — wat schroomen! — seffens met 't bloot zweerd gegaen om haer van 't leven t'ontmaken; ltarbara die vlucht van daer in een steenrots — ó wonder zaeken! — die daer opende voor haer.

6. Al vloeken, zweeren en tempeesten, zogt haer vader nu naer haer,

het scheen dat de lielsche geesten hy hem waren altegaer;

schier verwoed, vol zwaer gepeyze, kwam hy langs de straet gegaen; een schaapherder kwam hemaenwyzen, waer dat zy was ingegaen.

7. Toen hy Harbara had gevonden,

dien zoo vreeden moordenaer

gaf haer menig wond op wonden, en sleepte haer by het hair door kwaé wegen en door straten; maer zy riep: „ó Jesus zoet,

Maria, komt my ter baeten en versterkt toch mijn gemoed."

8. Haren vader — wat grouwzaeni

werken! — heeft zyn kind met vreed gemoed weggesteken in eenen kerker,

waer dees creature zoet die kwam altyd te volherden,

en zy riep met kloeken moed:

,voor u wil ik georn sterven " beminden Jesus zoet."

0. Om haer te benemen 't leven

heeft haer vader — wat ellend'! — haer in d' handen komen geven van Martianus president,

die meynde haer met zoetigheden wel te krygen tot zynen zin;

maer zy verachte al zyn reden,

want zy niemand als God bemind.

10. Den rechter om haer te kwellen en te verzaeden zyn gemoed,

deed hy Harbara naekt schier stellen en haer geeselen tot den bloed; dan heeft hy haer weer verwezen; in den kerker, riep zy aen:

„.Jesus, wilt myn pyn genezen!" 't Welk hy aenstonds heeft gedaen.

11. 's Anderdags kwam men haer brenge nog eens voor den president,

die stond vol verwonderinge dat deès niaegd was ongeschend; maer hy kwam nog zeer vergrammen, hy heeft deze maget zoet hare zyde, met yzere kammen.

doen open krabben tot den bloed.

12. Men kwam in de wonden steken brandende toortsen — wat torment! — maer deès maged, zonder spreken, ilie bleef altyd ongeschend ;

men kwam haer met hamers slagen op haer hoofd, en dan bespot; llarbara kwam dit te verdragen al ter liefde van haren God.

13. I'eyst wat dees maegd heeft geleden van dien vreede moordenaer,

zy wierd haer borsten afgesneden, maer God die versterkte haer; zy riep dikwyls in haer lyden: „ó beminde Jesus soet,

voor li wil ik geern sterven en vergieten al myn bloed."

14. Den president, om haer te kwellen, die heeft deze maget zoet

doen ontkleeden en naekt stellen en doen geeselen tot den bloed, en deed haer rond de stad trekken; zy riep menigmael: „ach God!

wilt myn naektheyd tog bedekken, dat ik niet en werd bespot."

Sluiten