Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. Susanna wert verwesen met groot geweene,

dus waeren «lees twee oude boeven verblijt ;

dat niense soude steenen, was liaer lieden meenen,

maer (iodt den Heere heeft Susanna bevrijt.

15. Susanna ginck ter doot met weenen en kermen,

sy custen haeren man met traenen, bemint:

„vrouken weest verblijt, gy en sult niet sterven,"

spraeck daer Daniël, een cleyne kint.

16. Daniël nam die twee oude, elck besonder;

hij sprack ; „onder wat boom saecht gy dese, heer ?''

— „t'Was eenen grooten kersenboom daer sy lagen onder:" den anderen sprack: „Onder eenen peereleer."

17. — „Gy hebt valschelyck belogen Susanna Godt verheven.

daeromme soo sult gij de doot ontfaen;

men sal u selven steenigen en brengen om 't leven,

en Susanna sal inen vry laten gaen."

18. Daniël sprack tot die heeren int vertrecken:

„siet dat gy niemant meer ontschuldich oordeelt ter doot,

als dees twee oude rechters, om haer <|uaet te bedecken.

oft Godt sal u plagen, cleyn en groot."

19. Oorlof, gy vroukens, wildv den Heere behagen.

soo moet gy overspel verlaten tot inder doot,

en oock gy, jonge dochters, wilt u eerlyck dragen,

leeft naer Oodts geboden, cleyn en groot.

1, '2. er bijgev. — 4, 1. vertieren = verzinnen. — 4, 2. t.: rlaehden. — 4, 3. en ■■osten xelio/fieren. Kiliaen: schofferen oft .«dienden eene maei/lil. — 6, 1. t.: Sy kilden.

6, 3. men icirp dool, enz. — 7, 1. alsdan bijgev. — 7, 2. t.: des boogaerts. — 7, 4. i/etcooneli/rl- = gewoon. — 8, 4. t.: gerief. — 10, 3. t.: boeleren. — 11, 4. t.: xile. — 13, 2. t.: nrliri/den. — 16, 2. heer bijgev.: bijbelsche liist. liedekens: .onder wat boom sachdy de vrouw van veer?" — 19, 1. t.: wilt den.

Tekst. Lb. met emblemata. Hs. van o. 1635, nr. 19544 der K. Brusselsehe Bibliotheek, nr. 56 van het Hs., „liedeken op de wyse: Verjubileert u ghv Yenus ionshen*, hierboven weergegeven; — Bj/belsclie hi/storie-liedekens, Dordrecht 1704, ld. 98, stemme: „Als 't begint", zelfde getal strophen, met eenige varianten. Het verhaal van Susanna neemt zijn oorsprong in Daniël (Apocrief). XIII, 23.

162

Sluiten