Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

688. Nu laet ons alle danckbaer sijn.

A.

1. Nu laet ons alle danckbaer sijn ons Heer, ons Godt, ons Vader,

die ons van bier. van wijn, van dranck

versaeyt heeft alle gader,

van vleys en ander goede spijs

ghecockt, bereyt seer menich wijs;

wilt hem u hert aencleven,

hij en sal u niet begeven.

2. Die sone Godts gebenedijt die willen wij mede loven,

die ons van sonden heeft bevrijdt

wanneer wij waren verschoven,

die soo ininnelijck ons heeft ontfaen

ende inder noot niet af en wilt gaen;

bemint hem in dit leven,

hij en sal van u niet scheyden.

3. Wij danckcn oock <iodt den heyligen Gheest van sijniler visitatie

en hadden hij by ons niet gheweest ons vreucht waer tribulatie;

Sluiten