Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD VAN SUPPLEMENT V, VI, Vil en VIII

VAN HET

NIEUW GENEESKUNDIG WETBOEK.

(De romeinsche cijfers wijnen het Supplement aan; de andere de bladzijde daarvan.)

EERSTE AFDEELING. Geneeskundige Staatsregeling, Uitoefening der genees- en artsenijbereidkunst, Onderwijs, enz.

Kon. Besluit van 25 Juni 1903 (S. 161), houdende wijziging en aanvulling van vroegere besluiten tot aanwijzing van diploma's en getuigschriften, betreffende de examens van arts, tandmeester, apotheker, vroedvrouw

en apothekers-bediende V 5, VI 7, VII 3, VIII .>

Kon. Besluit van 12 Febr. 1904, waarbij, met intrekking van vroegere besluiten, worden aangewezen de buitenlandsche instellingen en de buitenlandsche getuigschriften, bedoeld in art. 85bis der wet tot regeling van het H. O

Tekst van de wet van 1 Juni 1865 (S. 60), regelende de uitoefening dei-

geneeskunst, gewijzigd hij verschillende wetten en opnieuw gepubliceerd

bij Kon. Besluit van 2 Juni 1903 (S. 148.) V 11

Dito, dito der wet, regelende de uitoefening der artsenijbereidkunst. \ 16 Wet' van 27 April 1904 (S. 81), houdende nadere wijziging van de wet van 25 Dec. 1878 (S. 222), houdende regeling der voorwaarden tot

verkrijging der bevoegdheid van arts, enz VI 10

Wet van 5 Juni 1905, tot nadere wijziging van de wet, regelende de

uitoefening der artsenijbereidkunst VIII 12

Besluit tot vaststelling van de vierde uilgave der Nederlandscbe Phar-

macopee

Kon. Besluit van 24 Jan. 1906 (S. 9), tot nadere aanwijzing van verplichte geneesmiddelen

Lijst van vergiften Vl11

Lijst van geneesmiddelen, die heneden zekere hoeveelheden door onbevoegden niet mogen worden verkocht 16

Kon. Besluit van 16 Maart 1904 (S. 60), tot nadere regeling der examens

als vroedvrouw enz ^

Kon. Besluit van 16 Maart 1904 (S. 61), tot wijziging van het reglement

voor de Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen VI 36

Toelating tot de Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen VI 37

Sluiten