Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. den getroffene te doen behandelen door een door het bestuur der batik aangewezen deskundige, of

e. den getroffene genees- of heelkundige behandeling te verschaffen in eene inrichting voor ziekenverpleging.

§ 2. Van het register voor de geneeskundige en heelkundige hulp.

Art. 2. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank zorgt, dat, te rekenen van een door hem vastgesteld en en openlijk bekend getnaakten datum, aan alle kantoren der posterjjen kosteloos verkrijgbaar zijn door hem vastgestelde aangifte-formulieren voor deskundigen, die bereid zijn binnen één of meer gemeenten of binnen een gedeelte eener gemeente, voor rekening der bank, tegen een door het bestuur der bank vastgesteld tarief en onder de door het bestuur gestelde voorwaarden, geneesof heelkundige hulp te verleenen aan verzekerden, die door een ongeval zijn getroffen.

Het in het eerste lid bedoelde formulier wordt zoodanig vastgesteld, dat, ingeval een deskundige slechts bereid is een bijzonder gedeelte der genees- of heelkunde voor rekening der bank uit te oefenen, zulks uit zijne aangifte blijkt.

Tarieven als bedoeld in het eerste lid kunnen door verschillende gedeelten van het Rijk verschillend worden vastgesteld.

Art. 3. Het bestuur doet de namen van de deskundigen, die blijkens de toezending van een door hen ingevuld en onderteekend formulier bereid zjjn de in art. 2 bedoelde geneesof heelkundige hulp te verleenen, inschrijven op een daartoe bestemd register.

Waar in dezen algemeenen maatregel van bestuur de uitdrukking „ingeschreven deskundige" voorkomt, wordt daaronder verstaan een deskundige, wiens naam op het register, bedoeld in het eerste lid, is ingeschreven.

Art. 4. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank draagt zorg, dat:

a. in elke gemeente aan het kantoor der posterijen een of meer lijsten worden toegezonden , bevattende de namen van

Sluiten