is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw geneeskundig wetboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

art. 1, waarop de door een ongeval getroffen verzekerde aanspraak heeft, verleenen op de in art. 1, sub d of c, bepaalde wijze.

Art. 13. Wanneer de genees- of heelkundige behandeling bedoeld in art. 1, welke een door een ongeval getroffen verzekerde , die aanspraak heeft op schadeloosstelling vanwege de Rijksverzekeringsbank, heeft ontvangen, niet op eene der in art. 1, eerste lid, vermelde wijzen is verleend, vergoedt de bank, indien het bestuur van oordeel is, dat er in de gegeven omstandigheden genoegzame grond was om de hulp van den niet-ingeschreven deskundige in te roepen, aan den getroffene de kosten der behandeling.

Wanneer het bestuur der bank, den medischen adviseur der bank gehoord, van oordeel is, dat kosten van behandeling als bedoeld in het eerste lid onnoodig zijn gemaakt, dan wordt deswege geene vergoeding verleend.

Eene vergoeding, als bedoeld in het eerste lid, wordt niet verleend dan na overlegging door den verzekerde van eene voldane rekening van den deskundige betreffende de verleende genees of heelkundige behandeling; zjj geschiedt naar het tarief, in art. 2 bedoeld, maar bedraagt in geen geval meer dan de kosten der behandeling hebben bedragen.

Bij niet overlegging der voldane rekening wordt de in het eerste lid bedoelde vergoeding alleen dan uitgekeerd, indien zulks het gevolg is van de omstandigheid, dat den getroffene de middelen ontbreken om de rekening te voldoen.

De aanspraak op eene vergoeding als bedoeld in het eerste lid vervalt, wanneer deze niet bij het bestuur der bank is aangevraagd binnen zes maanden, ten aanzien van elke hulpverleening van den deskundige te rekenen van den dag, waarop die hulpverleening heeft plaats gehad. Het bestuur blijft in bijzondere gevallen bevoegd om, ook wanneer de aanvrage om vergoeding niet binnen den bepaalden termijn is geschied, de vergoeding te verleenen.

Art. 14. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank kan door middel van controleerende geneeskundigen der bank toezicht uitoefenen op de genees- en heelkundige behandeling, welke zij aan de door een ongeval getroffen verzekerden zelve of