Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kend gemaakten datum, aan alle kantoren der posterijen kosteloos verkrijgbaar zijn door hem vastgestelde aangifte-formulieren voor apothekers en handelaars in heel- of verbandmiddelen, die bereid zijn voor rekening der bank, tegen een door het bestuur der bank vastgesteld tarief en onder de door het bestuur gestelde voorwaarden, genees-, heel- of verbandmiddelen te leveren aan verzekerden, die door een ongeval zijn getroffen.

Art. 18. Ten aanzien van eiken apotheker en handelaar in heel- of verbandmiddelen, die blijkens de toezending van een door hem ingevuld en onderteekend formulier bereid is tot de in art. 17 bedoelde leveringen, gaat liet bestuur der Rijksverzekeringsbank na of het wenschelijk schijnt, zoodanige leveringen door hem te doen geschieden.

Schijnt dit aan het bestuur wenscheljjk toe, dan doet het bestuur den naam van den apotheker of handelaar in heel- of verbandmiddelen inschrijven op een daartoe bestemd register.

Schijnt dit aan het bestuur niet wenschelijk toe, dan beslist het bestuur, dat de naam van den apotheker of handelaar in heel- of verbandmiddelen niet op het register zal worden ingeschreven.

Het bestuur doet op het register, bedoeld in het tweede lid, de namen van de ingeschreven deskundigen, die bevoegd zijn de artsenijbereidkunst uit te oefenen, ook inschrijven.

Alvorens eene beslissing als bedoeld in het derde lid te nemen , wint het bestuur door tusschenkomst van den Minister van B. Z. omtrent de wenschelijkheid van zoodanige beslissing het gevoelen in van den hoofdinspecteur van de volksgezondheid, binnen wiens ambtsgebied de apotheker of handelaar in heel- of verbandmiddelen zijn bedrijf in eene inrichting uitoefent.

Waar in dezen algemeenen maatregel van bestuur de uitdrukking „ingeschreven apotheker" of „ingeschreven handelaar in heel- of verbandmiddelen" voorkomt, wordt daaronder verstaan een apotheker of handelaar in heel- of verbandmiddelen, wiens naam op het register, bedoeld in het tweede lid, voorkomt

Sluiten