Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 5. Van de verstrekking van geneesheel- en verbandmiddelen.

Art. 24. De door een ongeval getroffen verzekerde, die de genees-, heel- en verbandmiddelen wenscht te bekomen, welke hij vanwege de Rijksverzekeringsbank volgens het bepaalde in art. 15, kan ontvangen, is in het in art. 16, sub a, bedoelde geval verplicht de bedoelde middelen te ontbieden van een door hem gekozen apotheker, geneeskundige of handelaar in heel- of verbandmiddelen, wiens naam op het in art. 18 bedoelde register is ingeschreven.

In het geval, bedoeld in art. 16, sub b, kan de getroffene voor de verstrekking der genees- heel- of verbandmiddelen zich zoo noodig wenden tot den werkgever, tot het bestuur der vennootschap of vereeniging of tot dengene, die de inrichting exploiteert.

Art. 25. Wanneer de genees- of heelkundige behandeling van een door een ongeval getroffen verzekerde niet op eene der in art. 1 vermelde wijzen is verleend, maar de bank hem volgens het bepaalde in art. 13 deswege vergoeding geeft, dan vergoedt de bank den getroffene de kosten der genees-, heelen verbandmiddelen, welke hij zich blijkens eene aan het bestuur der bank overgelegde schriftelijke en onderteekende verklaring van den deskundige, die hem heeft behandeld, op diens voorschrift heeft aangeschaft, mits de getroffene de bedoelde middelen heeft ontboden van een apotheker, een geneeskundige of een handelaar in heel- of verbandmiddelen, wiens naam op het in art. 19, tweede lid, bedoelde register is ingeschreven. Is het bestuur, den medischen adviseur der bank gehoord, van oordeel, dat een of meer der middelen onnoodig zijn voorgeschreven, dan wordt deswege geene vergoeding verleend.

Art. 26. Wanneer in een geval, als bedoeld in art. 16, sub a, de getroffene de genees-, heel- of verbandmiddelen heeft bekomen van een apotheker, geneeskundige of handelaar in heel- of verbandmiddelen, wiens naam niet op het in art. 18, tweede lid, bedoelde register is ingeschreven, dan vergoed de Rijksverzekeringsbank de kosten der aangeschafte middelen, voor zooveel het bestuur der bank van oordeel is,

Sluiten