Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV

aan Vallende Ziekte in het daarvoor in bet bijzonder bestemde gasthuis te Amsterdam.

Hij is zich volkomen bewust, dat zulke opgaven eigenlijk niet thuis behooren in een werk, dat onder den titel Wetboek is ingeleid, doch van den beginne af heeft hij dezen naam alleen beschouwd als een collectivum , waaronder kon worden te zamen gebracht wel in de eerste plaats alle Wetten, Koninklijke Besluiten, Ministerieele Beschikkingen, Reglementen van Rijksinstellingen enz., rakende geneeskundige onderwerpen in den ruimsten zin, maar waarbij toch ook een plaats kon worden ingeruimd aan Voorschriften en Voorwaarden , van tjjd tot tijd te pas komende bij de uitoefening der geneeskundige praktijk en die min of meer een algemeen karakter dragen. Derhalve inrichtingen van Gemeentebesturen of van Vereenigitigen, die het algemeen belang beoogen bij de zorg voor zieken en lijdenden van allerlei aard.

Bij deze omschrijving en beperking zjjn van zelf uitgesloten alle mededeelingen over particuliere inrichtingen en klinieken.

Teterini/en (bij Breda),

15 Juli 1904.

de Schrijver.

Sluiten