Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MILITAIRE GENEESKUNDIGE DIENST.

De Minister van Oorlog brengt ter kennis van belanghebbenden , dat er voor vier burger-geneeskundigen (artsen), die voor den militairen geneeskundigen dienst pliysiek geschikt zijn, gelegenheid bestaat om te worden benoemd tot officier van gezondheid der 2^e klasse bij het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht, onder het genot eener premie voor eens van ƒ25001).

Voor zoodanige benoeming komen alleen in aanmerking ongehuwde Nederlanders, van goed zedelijk gedrag, die het diploma als arts bezitten en niet ouder zijn dan dertig jaren.

Aan de betrekking van officier van gezondheid der 2"^ klasse is verbonden de rang van eerste-luitenant, eene tegemoetkoming in de eerste aanschaffing van kleeding en uitrusting ten bedrage van ƒ 200 en een jaarljjksch traktement van ƒ1600. Na vier jaren dienst als officier van gezondheid wordt het traktement gebracht op ƒ1800. Bij goed gedrag en genoegzamen dienstijver worden de officieren van gezondheid der 2^e klasse, na achtjarigen diensttijd, bevorderd tot officier van gezondheid der lste klasse (rang van kapitein) op een jaarljjksch traktement van ƒ 2200. Na vier jaren dienst in deze laatste betrekking wordt het traktement gebracht op ƒ2400, na acht jaren op ƒ2700 en na twaalf jaren op ƒ3000. De aanneming der benoeming tot officier van gezondheid der 2'ie klasse verplicht den benoemde bij de landmacht te dienen gedurende een tijdvak van zes achtereenvolgende jaren. Zjj verplicht tevens den officier van gezondheid om, na het verlaten van den werkeljjken dienst, nog gedurende vier achtereenvolgende jaren als reserve-officier van gezondheid, zonder

') De voorwaarden vroeger in het Wetboek medegedeeld zijn vervallen en veranderd in de hier volgende.

Sluiten