Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3°. dat zij is vun onbesproken zedelijk gedrag, ten blijke waarvan een bewijs moet worden overgelegd, afgegeven dooiden burgemeester harer woonplaats binnen eene maand vóór den dag der overlegging.

De plaats, de dag en het uur van het examen van de belanghebbende worden door den voorzitter van de commissie bepaald en haar door den secretaris schriftelijk medegedeeld.

TOELATING TOT DE RIJKSKWEEKSCHOLEN VOOR VROEDVROUWEN.

Inschrijving nis leerling-vroedvrouw.

De Minister van B. Z. brengt ter kennis van haar, die met den cursus, welke aanvangt in het begin van September van dit jaar, als in- of uitwonend leerling op een der Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen wenschen te worden toegelaten, dat ter voldoening aan art. 5 van het bij Kon. besluit van 21 .Tuli 1902 (S. 157) ') vastgesteld en bjj het Kon. besluit van 16 Maart 1904 (S. 61) gewijzigd reglement voor die scholen, eerlang gelegenheid zal worden aregeven tot liet afleggen van een toelatingsexamen , waarvan het programma is vastgesteld als volgt:

I. Schriftelijk gedeelte:

n. het maken van een opstel over een of ander onderwerp, dat vooraf mondeling ot wel met behulp van een leesboek is toegelicht;

b. het beredeneerd uitwerken van enkele rekenkundige vraagstukken.

II. llij het mondeling gedeelte zal het geleverde schriftelijk werk nader worden besproken, onderzocht worden in hoeverre de vakken van het lager onderwijs (waaronder bepaaldelijk ook de beginselen van de kennis der natuur) met vrucht zjjn beoefend en inzonderheid worden nagegaan, of de algemeene ontwikkeling en de verstandelijke gaven voldoende zijn om te mogen verwachten, dat de candidaten, onder behoorlijke lei-

') Zie Supplement IV blz. 18.

Sluiten