Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als naar het oordeel van genoemden Minister, in die gemeente of gemeenten naar den aldaar geldenden levensstandaard,

noodig moet worden geacht.

De leerling, die, na het verkrijgen van de bevoegdheid

van vroedvrouw, eene som van ƒ200 gestort heeft in s Rij s

schatkist als vergoeding voor het genoten onderricht, is van

deze verbintenis ontslagen.

Ontslag van de verbintenis kan om bijzondere redenen verleend worden door den Minister van B. Z.

Bij niet-nakoming van de verbintenis binnen een door den Minister van B. Z. bepaalden tijd, is de nalatige eene som van ƒ 200 als vergoeding voor het genoten onderricht aan

den Staat verschuldigd". •

Zij die op eene der Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen z;jn o-eplaatst, kunnen, zonder verdere vereischten, bij een hoofdinspecteur van de volksgezondheid als leerling-vroedvrouw worden ingeschreven. Deze inschrijving echter blijft noodig om later tot het examen van vroedvrouw te worden toegelaten, ingevolge het tweede lid van art. 16 der wet van 25 Dec. 1878 IS. 222). .

Die als leerling-vroed vrouw begeert te worden ingeschreven, moet zich ter voldoening aan art. 11 van het Kon. besluit van 12 Febr. 1879 (S. 36), zooals dat artikel luidt volgens het Kon. besluit van 16 Maart 1904 (8. 60), in persoon aanmelden bij den hoofdinspecteur van de volksgezondheid, binnen wiens ambtsgebied zij metterwoon gevestigd is.

De hoofdinspecteur gaat tot de inschrijving niet over, dan na zich te hebben overtuigd dat de leerling-vroedvrouw als leerling op eene der Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen is geplaatst en, indien dit met haar niet het geval is: 1". dat zjj den leeftijd van 21 jaren heeft volbracht; 2\ dat zij het behoorlijk lager onderwijs met vrucht genoten heeft; f . 3". dat zij niet lijdt aan een of ander voor de uitoefening

van het beroep als vroedvrouw hinderlijk lichaamsgebrek. en in het algemeen eene goede gezondheid geniet;

4°. dat zij is van onbesproken zedelijk gedrag, ten blijke waarvan hem een bewijs moet worden overgelegd, afgegeven

Sluiten