Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den burgemeester harer woonplaats binnen eene maand vóór den dag der overlegging.

Het bewijs van inschrijving moet, om geldig te blijven, telkens na verloop van een jaar door den hoofdinspecteur van zijn visa worden voorzien. Het kan door hein, indien de leerling-vroed vrouw niet langer voldoet aan de voorwaarden onder nu. 3 en 4 gesteld, worden ingetrokken.

Bij overbrenging harer woonplaats binnen liet ambtsgebied van een anderen hoofdinspecteur doet de leerling-vroed vrouw binnen eene maand na hare vestiging in de nieuwe woonplaats het bewijs van visa van den hoofdinspecteur dier woonplaats voorzien. Bij gebreke daarvan verliest liet zijne geldigheid.

MAATREGELEN BIJ PEST.

Bij verschillende Kon. Besluiten zjjn al de maatregelen ter afwering van Pest weder voor één jaar vernieuwd.

(Zie voor den text Suppl. I, II eu IV).

Sluiten