Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Akt. 3. In de woning wordt tot alle vertrekken en ten allen tijde vrije toegang verleend aan de inspecteurs, aan den officier van justitie, aan den burgemeester en aan dengene, die krachtens art. 4 den burgemeester vergezelt.

De leden van het gezin geven aan genoemde ambtenaren de door hen verlangde inlichtingen.

Art. 4. De burgemeester bezoekt, desverlangd vergezeld van een door hem aan te wijzen, niet aan het gesticht op eenigerlei wijze verbonden, lid der gezondheidscommissie op onbepaalde tijden, tenminste éénmaal in de zes maanden, de woningen in zijne gemeente gelegen, waarin gezinsverpleging plaats heeft, om zich te verzekeren, dat de bepalingen van dezen algemeenen maatregel van bestuur worden nageleefd, en dat de verpleegden behoorlijk worden behandeld.

Hij brengt van zijne bevindingen binnen een week verslag uit aan den Commissaris der Koningin. Bij de samenstelling van zijn verslag volgt hij de aanwijzingen, welke ten deze door den Minister van B. Z. worden gegeven.

Art. 5. Voordat het bestuur van een gesticht met het hoofd van een gezin eene overeenkomst sluit, bedoeld in ait 35a der wet van 27 April 1884 (S. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1904 (S. 157), geeft de geneeskundige, of zoo er meer ziin, de eerste geneeskundige van het gesticht, schriftelijk met redenen omkleed, advies aan het bestuur omtrent de geschiktheid van het gezin voor de verpleging van patiënten.

Indien genoemde geneeskundige het gezin niet sreschikt verklaart, gaat het bestuur niet over tot het sluiten der overeenkomst dan na bekomen machtiging van de inspecteurs.

Behoudens het bepaalde in het 4de lid, eindigt de verpleging, als bedoeld in deze Bepalingen, in het gezin op den achtsten dag, nadat de inspecteurs aan het bestuur schriftelijk onder opgave van redenen, hebben verklaard, dat het gezin voor de verpleging van patiënten niet geschikt is.

Yan de beslissing der inspecteurs, bedoeld in het voorgaande lid, kan het bestuur van het gesticht binnen acht dagen hooger beroep instellen bij den Minister van 1$. Z. Deze beslist in hoogste instantie. Hangende het beroep op

Sluiten