Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. de dagteekening van den aanvang der verpleging in bedoeld gezin;

d. de inventaris van de goederen, welke aan den patiënt behooren en aan deze zijn medegegeven;

(. de aanwijzingen en voorschriften van den geneeskundige of, zoo er meer zijn, van den eersten geneeskundige van het gesticht, ten aanzien van den toestand van den patiënt en diens verpleging, behandeling, leefwijze en werkzaamheden ;

f. de inhoud van deze Bepalingen en van de voorschriften, bedoeld in art. 20.

Art. 15. In het boekje wordt door het hoofd van het gezin aanteekening gehouden van alle bijzondere bevindingen omtrent den toestand van den patiënt en van diens leefwijze, gedrag en werkzaamheden.

Art. 16. Het boekje wordt aan de ambtenaren, genoemd in art. 3, ter inzage voorgelegd, zoo dikwijls dezen zulks verlangen.

Ingeval de patiënt naar het gesticht teruggeplaatst of naar een ander gezin overgeplaatst wordt, geschiedt daarvan aanteekening in het boekje.

Art. 17. De patiënt wordt ten minste tweemaal per week op onbepaalde tijden bezocht door een in de verpleging werkzaam beambte van het gesticht, en ten minste éénmaal per week door den geneeskundige, door het bestuur van het gesticht daartoe aangewezen.

^ an deze bezoeken wordt door dengene, die het bezoek brengt, aanteekening gemaakt in het in art. 14 bedoelde boekje, met vermelding van de opmerkingen, waartoe het bezoek aanleiding geeft, en van de aanwijzingen, aan het hoofd van het gezin gegeven.

Deze aanteekeningen, opmerkingen en aanwijzingen, worden door dengene, die ze maakt, onderteekend en van dagteekening voorzien, en door liet hoofd van het gezin voor „gezien" geteekend.

Art. 18. Het is verboden:

1 . den patiënt te beletten zich schriftelijk te wenden tot de hoofden der Departementen van Algemeen Bestuur, tot de inspecteurs, tot den officier van justitie, en tot den burge-

Sluiten