Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDSCHE VEREENIGING TOT HULP AAN LUPU8LIJDERS ').

Art. 1. De Yereeniging onder den naam „Nederlandsche Vereeniging tot Hulp aan Lupusljjders" is gevestigd te Amsterdam.

Zij is aangegaan voor den tjjd van 29 achtereenvolgende jaren, te rekenen van den dag der oprichting, zijnde den 23 Juli 19U4. Het eerste boekjaar loopt van den dag der oprichting tot en met 31 Dec. 1905. De volgende boekjaren vallen samen met de kalenderjaren.

Art. 2. De Vereeniging stelt zich ten doel: in Nederland gevestigden Lupusljjders behulpzaam te zijn om door doelmatige behandeling te trachten genezing van hun ziekte te verkrijgen.

Art. 3. Ter bereiking van dit doel, kan de Vereeniging Lupusljjders geldelijk te gemoet komen in de kosten hunner geneeskundige behandeling met inbegrip der daarvoor noodige reiskosten, en in de kosten van hun levensonderhoud en zoo noodig in die van hun gezin tjjdens de geneeskundige behandeling.

Verder kan zij subsidies verleenen aan geneeskundige inrichtingen, waar lupusljjders worden behandeld, of geldelijken steun geven aan iedere andere zaak ter doelmatige bestrijding van den lupus.

Art. 4. Leden der Vereeniging zijn personen of rechtspersoonlijkheid bezittende Vereenigingen, die een gift in eens storten van ten minste ƒ100.- of die zich verbinden tot eene jaarljjksche contributie van ten minste ƒ2.50. Begunstigers zijn zij, die de Vereeniging steunen door eene jaarlijksche bijdrage van ten minste ƒ1.—.

') Het volgende is opgenomen in aansluiting van hetgeen in vorige Supplementen werd medegedeeld over enkele andere algemeene vereenigingen, die zich de behandeling van bepaalde zieken ten doel stellen.

Sluiten