Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hen aan te wijzen. Zij kunnen voorschriften geven ten aanzien van het geneeskundig onderzoek, de ontsmetting en de wijze van vervoer naar de plaats van bestemming van die personen.

Het onderzoek, in de voorgaande leden bedoeld, geschiedt door een geneeskundige, die daartoe door Onzen Minister van B. Z., met toekenning van eene door dezen te bepalen vergoeding, tot wederopzegging wordt aangewezen.

De beschikkingen tot aanwijzing van bedoelde gemeenten, wegen en casu quo treinen, worden in de Aerf. Staatscourant geplaatst, ten minste één dag, voordat zij in werkingtreden.

Uitzonderingen op het verbod worden niet toegestaan dan met inachtneming van de voorschriften, daaromtrent door Onze Ministers van B. Z., van Financiën en van Waterstaat, Handel en Nijverheid gegeven.

Art. 5. Een ieder, die waarneemt, dat een persoon aan Aziatische cholera lijdt of ziekteverschijnselen vertoont, welke het ontstaan van Aziatische cholera doen verwachten, of die waarneemt, dat van goederen, waarvan in-, door- en vervoer verboden is, in-, door- of vervoer plaats heeft, is verplicht, daarvan onverwijld kennis te geven aan den burgemeester of den meest nabijzijnden ambtenaar van Rijks- of gemeentepolitie, of — wanneer het den invoer van goederen betreft — aan den meest nabijzijnden ambtenaar van 's Rijks belastingen.

Deze verplichting rust in het bijzonder op houders van vervoermiddelen en daarbij geëmployeerden.

Art. 6. De burgemeester van elke gemeente is bevoegd, op personen die aan Aziatische cholera lijden ot ziekteverschijnselen vertoonen, welke het ontstaan van Aziatische cholera doen verwachten, en op ben, die met zoodanige personen in aanraking zijn geweest, na ingewonnen advies van den inspecteur, krachtens de Gezondheidswet belast met het toezicht op de handhaving van de wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke ziekten, of van een met voorkennis van dezen geraadpleegden geneeskundige, door hem noodig geachte maatregelen van "onderzoek, afzondering en ontsmetting te doen toepassen en hen naar eene openbare inrichting of andere verblijfplaats in de gemeente ter verpleging te doen overbrengen.

De hierbedoelde zieke of verdachte personen zijn verplicht

Sluiten