Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging van den burgemeester van de havenplaats, waar hij ligt, of van de gemeente, die het naast aan zijne ankerplaats ligt, naar eene der genoemde havens of reeden te vertrekken, tenzij hij verkiest weder zee te kiezen.

Onder „reede" wordt verstaan elke ankerplaats voor uit zee komende schepen binnen de zeegaten en op de rivieren en stroomen.

Art. 32. Onze in Ons tegenwoordig besluit genoemde Ministers zijn bevoegd de door hen krachtens dit besluit genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, zoo dikwijls de omstandigheden dit gedoogcn of noodig maken, op dezelfde wijze als zij zijn tot stand gekomen, te wijzigen of in te trekken.

Art. 33. Ons tegenwoordig besluit, dat, indien het niet eerder wordt ingetrokken, gedurende één jaar van kracht blijft, treedt in werking op den tweeden dag na dien der dagteekening van het Staatsblad en van de Staatscourant, waarin het geplaatst is.

MAATREGELEN TEGEN PEST.

De Minister van B. Z., overwegende dat krachtens Kon. besluit van 6 Maart 1906 (8. 42) strekkende tot vervanging van een Kon. besluit van 21 Febr. 1905, verboden zijn, tenzij met vergunning van den Minister van B. Z. en met inachtneming van de door dezen ter voorkoming van verbreiding der besmetting te geven voorschriften:

1°. onderzoek van personen en goederen op de aanwezigheid van pestsmetstotten door middel van proefnemingen op dieren;

2°. het verrichten van lijkopening op lijken van personen, overleden aan de pest of verdacht van aan de pest ljjdende

te zijn geweest;

3°. vervoer van stoifen, die pcstsmetstoffen zijn of verdacht

worden het te zijn;

Sluiten