Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijkopening kunnen worden gedaan aan den inspecteur, krachtens de Gezondheidswet belast met het toezicht op de handhaving der wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke ziekten, in wiens inspectie men de lijkopening wil verrichten.

Daarbij zullen alle mogelijke inlichtingen moeten worden gegeven betreffende:

a. de wijze waarop de stoffen, van het lijk afkomstig, zullen worden gehouden buiten het bereik van dieren, welke de smetstof kunnen verspreiden;

b. de wijze waarop die stoffen zullen worden verzameld en onschadelijk gemaakt;

c. de voorzorgen tegen verspreiding der smetstof, te nemen door hen, die de lijkopening verrichten en door hen, die daarbij behulpzaam zijn.

Met de aanvrage wordt gehandeld als met die bedoeld in § 1.

§ 3. Vervoer van stoffen die pestsmetstoffen zijn of verdacht worden het te zijn.

Het vervoer van zulke stoffen zonder geleide, met eenig middel van vervoer, wordt niet toegelaten.

Het vervoer is geoorloofd , wanneer het persoonlijk geschiedt door een lid van den Centralen Gezondheidsraad, door een inspecteur, krachtens de Gezondheidswet belast met het toezicht op de handhaving der wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke ziekten, door een hoogleeraar-directeur van een phathologisch, hygiënisch of pharmaceutisch laboratorium, door een geneeskundige of door een persoon in het bezit van eene bijzondere schriftelijke machtiging daartoe van een lid van den Centralen Gezondheidsraad, een inspecteur, een hoogleeraar of een geneeskundige als bovengenoemd, mits:

a. de te onderzoeken stof zij gebracht in een goed sluitende stopflesch, welke waterdicht gesloten, degelijk met eenig absorbeerend pakmiddel omgeven en in een goed sluitend houten kistje verpakt is;

b. het pakket voorzien zij van een duidelijk adres en daarop ook liet woord „smetstof" met duidelijke letters vermeld zij.

Sluiten