Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bedenkt dat, Gemeente. De Heilige Geest was het, die door mijne verkondiging van Gods Woord het geloof in Christus werkte in uw hart of in dat geloof u versterkte. Welnu, diezelfde Heilige Geest moet u in dat geloof behouden, in dat geloof doen volharden tot het einde toe. Dat kunt ge Hem beletten, maar daartoe kunt ge Hem ook in staat stellen. Ge belet het Hem wanneer ge u onttrekt aan zijn invloed. Dat doen velen, helaas. Zij gaan niet op onder de prediking. Zij lezen niet in den Bijbel. Zij nemen niet deel aan het Heilig Avondmaal. Of, zoo zij dat alles doen, dan doen zij het niet goed en verhinderen dientengevolge den Heiligen Geest daardoor in hen te werken. Wie werkelijk bij den Heer wil blijven, wie in waarheid begeert dat de Heilige Geest hem in het geloof zal behouden, moet zich altoos meer en steeds beter stellen onder zijn invloed. Dat heb ik u zoo vaak voorgehouden. Daartoe heb ik u zoo menigmaal opgewekt. Daartoe wek ik u ook thans nog eenmaal op waar ik u vermaan met een vast hart te blijven bij den Heer. Gemeente, blijft toch hooren het Woord van God. Vertraagt daarin niet, ook al zal ik u voortaan dat Woord niet meer verkondigen. Wordt daarin integendeel zoo mogelijk nog trouwer. Laat u daarvan toch door niemand en niets terughouden. Ik weet wel dat het voor sommigen uwer moeielijk is om geregeld onder de prediking op te gaan, maar laat u toch niet erin verhinderen zoo vaak op te gaan als u maar eenigszins mogelijk is. Het is noodig, volstrekt noodig om Gods Woord te hooren voor iederen geloovige, voor wien het niet volstrekt onmogelijk is, want het geloof komt niet alleen uit de prediking, maar het wordt ook door de prediking onderhouden.

Stel u echter niet ermede tevreden getrouw Gods Woord te hooren, lees het ook iederen dag voor uzelven en met de uwen. Ik weet dat er onder u zijn, die getrouw onder de prediking opgaan en toch niet iederen dag in den Bijbel

Sluiten