Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lezen, niettegenstaande ik u daartoe altijd heb vermaand en op het hoog belang ervan heb gewezen. Mochten zij er zich heden toe laten dringen dat te gaan doen. En mochten zij, die het doen, heden te meer zich gedrongen gevoelen ermede voort te gaan.

En wanneer ge Gods Woord getrouw hoort en dagelijks leest, neem dan ook geregeld deel aan het Heilig Avondmaal, waarin de Heer ons, zooals ge weet, onder brood en wijn zijn lichaam en bloed geeft, om ons te versterken in het geloof dat wij door Hem vergeving van zonden, leven en zaligheid hebben.

Zie echter ook toe dat ge dat alles goed doet. Uw opgaan onder de prediking geschiede biddend. Neem met zachtmoedigheid aan het Woord, dat u verkondigd wordt. Zijt niet alleen hoorders, maar ook daders des Woords. Laat uw lezen in den Bijbel zijn een zoeken in de Schrift. Zorg ervoor dat uwe Avondmaalsviering een waardige zij.

De vermaning, die ik in dit uur tot u richt, moet u allereerst dringen om biddend Gods Woord te hooren, dagelijks in de Schrift te zoeken, waardig aan de Avondmaalsviering deel te nemen, maar zij moet u ook dringen om trouw te blijven aan onze Kerk. Velen uwer hebben niet altijd tot die Kerk behoord, maar zich in den tijd, dien ik hier was, bij haar aangesloten. Waarom hebt gij dat gedaan? Ik weet dat men vaak gelasterd heeft dat degenen, die zich bij onze Gemeente aansloten, dat deden om der wille van stoffelijk gewin. Dat niemand zich om die reden bij ons gevoegd heeft, zou ik niet durven zeggen, maar wel durf ik verklaren dat bij verreweg de meesten uwer dat niet het geval was, dat verreweg de meesten uwer ertoe zijn overgegaan zich bij ons aan te sluiten, omdat zij door mijne prediking en onderwijs tot de erkentenis waren gekomen dat de leer der Luthersche Kerk met Gods Woord overeenstemt, dat zij is de Kerk van het reine Woord en het volle

Sluiten