Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sakrament. Maar daarom moet ge dan ook, wanneer ge ernstig begeert bij den Heer te blijven, trouw blijven aan onze Kerk, wat er ook gebeure. Vele Christenen meenen dat het er niet toe doet, tot welke Kerk men behoort, indien men slechts in den Heiland gelooft. Ik houd die meening voor onjuist. Zeker, ik geloof en heb u ook altijd geleerd dat men in iedere Kerk, waarin het Evangelie nog in hoofdzaak geleerd wordt, zalig kan worden, maar ik houd mij tevens ervan overtuigd dat men niet in iedere Kerk den vollen troost des Evangelies smaken en de volle kracht des Heiligen Geestes ervaren kan. Dat kan men slechts in die Kerk, waarin Gods Woord zuiver en rein geleerd wordt. En daarom moet ieder, die bij den Heer wenscht te blijven, zich aansluiten bij of trouw blijven aan die Kerk, waarin dat naar zijne overtuiging geschiedt.

Wie bij den Heer blijven wil, moet zich echter niet alleen stellen onder den invloed des Heiligen Geestes, maar ook zorgvuldig zich in acht nemen voor alles wat hem van den Heer aftrekken kan. Hij moet o. a. geen omgang zoeken of vriendschap sluiten met ongeloovige wereldsche menschen en allerminst met dezulken in het huwelijk treden. Dat geschiedt helaas maar al te vaak. Men meent dat het voor den geloovige niet tot schade, maar wel voor den ongeloovige tot zegen zijn zal. Doch in negen van de tien gevallen gebeurt niet het laatste maar het eerste. Ik heb u daarvoor dan ook immer ernstig gewaarschuwd. Maar ach, daar zijn er ook onder u geweest, die naar die waarschuwing niet hebben geluisterd en dientengevolge schipbreuk hebben geleden aan hun geloof. Laat u, geleerd ook door hetgeen hun overkwam, door de vermaning, die ik in dit uur tot u richt, dringen om u daarvoor zorgvuldig te wachten. Laat u door die vermaning echter niet minder dringen om in de kracht des Heeren, in wien gij gelooft, alle zonde af te leggen. De Heilige Geest getuigt tegen alle onmatigheid,

Sluiten