Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar verder gebouwd worde. Zoekt biddend een leeraar voor de Gemeente in mijne plaats. En wanneer God u dien laat vinden, weest dan voor hem wat ge voor mij altoos waart.

Broeder in het ambt *), ik dank u voor uwe tegenwoordigheid aan deze plaats in dit uur, ik dank u voor de hulp, die ge aan mij en mijne Gemeente zoo vaak bewezen hebt; ik beveel u deze Gemeente bij voortduring aan, inzonderheid voor den tijd, gedurende welken zij herderloos zijn zal.

Ook u wil ik in dit oogenblik in het openbaar mijnen dank betuigen, mede-arbeiders op de Zondagsschool, die met 7.00 groote toewijding mij behulpzaam zijt geweest de kinderen der Gemeente in Gods Woord te onderwijzen. Ik dank u dat ge daarmede wilt voortgaan ook gedurende den tijd der vacature. Weest elkander daarbij behulpzaam. Zoekt bovenal uw bekwaamheid daartoe bij Hem, uit wien al onze bekwaamheid is.

In het bijzonder gevoel ik mij verbonden aan u, leden van de verschillende Vereenigingen, die ik hier in het aanzijn roepen mocht. W7at hebben we tezamen vele goede uren doorleefd. Wat rijken zegen hebben we met en door elkander van onzen God ontvangen. Trekt u niet terug waar ik u ga verlaten. Houdt u aaneengesloten en werkt samen, opdat het in uwe Vereenigingen goed moge blijven gaan. Doet allen wat gij kunt. Ge weet, dat het mij zou smarten, smarten om uwentwil, wanneer mijn heengaan voor uwe Vereenigingen tot schade zou zijn.

Ook met het oog op velen van u, mijne katechisanten, valt het mij moeielijk heen te gaan. Daar zijn er onder u, die ik nog zoo gaarne verder had willen onderwijzen en

*) Ds. hf.RnscHl.eb van Wildervank woonde het afscheid bij, Ds. Sc'Hartex van Stadskanaal, die ook tegenwoordig had willen zijn. werd daarin door ongesteldheid verhinderd.

Sluiten