Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mevrouw zich bezig houdt met visites ontvangen, moet ze zich altijd als de mindere beschouwen.

In een ander verhaal van Tlic re se Hoven wordt het leeren, het knap zijn van een meisje voorgesteld als iets zelfzuchtigs. «Knap Suusje» gaat op de Hoogere Burgerschool en denkt dus aan niets anders dan aan

• T •

haar boeken. Haar zuster Truusje gaat op een «Instituut voor jonge dames», waar weinig geleerd wordt, maar veel «armengoed» gemaakt. Truusje heeft altijd gelegenheid om brieven aan de familie in Indië te schrijven en veel aan de weldadigheid te doen; Suusje moet altijd leeren en denkt alleen aan zichzelf.

Zulk een onzinnig verhaaltje schijnt de lezeressen te moeten leeren dat zich ontwikkelen en een zelfstandige betrekking veroveren maar zelfzucht is voor een meisje. Bescheidenheid, nederigheid, onderdanigheid, dat zijn de deugden, die de meisjes tot vervelens toe worden opgedrongen in de vele boeken die voor echte meisjesboeken doorgaan. O, dat oppervlakkige in die lectuur, wat een kwaad doet het aan de meisjes. Kracht en flinkheid om zich in het moeilijke leven staande te houden, dat hebben onze meisjes nu toch wel in de eerste plaats noodig. Zij mogen nu het versterkende en opwekkende gevoel van eigenwaarde en een heerlijk zelfvertrouwen hooger leeren stellen dan de nederigheid en onderdanigheid die in vroeger tijd de kroon van meisjesdeugd vormden.

Wie schrijft eens een verhaaltje, ontleend aan het leven van een dienstmeisje, een naaimeisje? Zal dat pas gebeuren ais er schrijfsters voortkomen uit de arbeidersklasse ?

Sluiten