Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overstorting van water over het hoofd des doopelings de erfzonde wordt afgewasschen. De Biecht of het Sacrament van boetvaardigheid, de belijdenis van zonden, waarop de absolutie (vergiffenis door den priester) en de penitentie (het volbrengen van de boete, als gebeden, vasten, kerkbezoek) volgt. De Mis of het Sacrament des altaars, ook wel communie (mededeeling van de H. Hostie) of eucharistie (dankzegging) geheeten. Het Vormsel, waarin de vormeling, onder handoplegging en zalving door den bisschop, terwijl deze eenige gebedswoorden uitspreekt, de genade ontvangt om het geloof standvastig te belijden. Het Oliesel of Sacramenten der stervenden, bestaande in de teerspijze of het viaticum, dat is de H. Hostie orn den stervende voor den doodsstrijd te sterken, en het oliesel, waarbij oogen en ooren, neus en mond, handen en voeten met op Witten Donderdag gewijde olie worden bestreken, ter verlichting van den mensch, als teeken dat zijne zonden hem vergeven zijn (ontleend aan Mare. 0 : 13 en Jac. 5 : 14, waar echter alleen van olie als geneesmiddel sprake is). Voorts is ook het huwelijk en de priesterwijding sacrament; daarom wordt alleen de kerkelijk ingezegende echtvereeniging als wettig erkend en echtscheiding niet toegelaten; daarom ook, wat er gebeure of wat hij verrichte, blijft priester wie eenmaal priester was, met het onverdelgbaar teeken des Heiligen Geestes gemerkt. Zoo leidt de kerk, door de hand van den priester, den mensch van de wieg tot aan, ja tot over het graf. Zij leert de waarheid, de leek moet wat zij hem leert eenvoudig aannemen. Niet van eigen werkzaamheid, alleen van den bij-

Sluiten