Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was dat het geval; men denke aan de Sacramentariërs in ons eigen vaderland, doch wel bij de meesten.

Maar die Roomsche zuurdeesem behoort er oorspronkelijk niet bij. Wanneer wij nu dien uitzuiveren, zooals aan Protestanten, zeker aan vrijzinnige Protestanten betaamt, dan komen wij te staan op den bodem van het oudste, niet-kerkelijke Christendom, dan blijven wij volkomen in den geest van Jezus. In dat licht hebben wij ook genoemde plechtigheden te beschouwen. Hare waarde vermindert daardoor niet, veeleer neemt zij toe in kracht en beteekenis.

Opdat men levendig beselle, welken zin wij aan Doop en Avondmaal hebben te hechten, wat zij voor ons vrijzinnige Protestanten vertolken, welke zegen er voor ons en onze kinderen van kan uitgaan,is dit boekje geschreven.

Wij willen daartoe op hare geschiedenis de aandacht vestigen; vervolgens tegen haar ingebrachte bedenkingen hooren en weerleggen ; om eindelijk hare zegenrijke beteekenis in het licht te stellen.

I.

„ Weest heilig, want ik de Heer uw God ben heilig!" Dat was het beginsel van der profeten werkzaamheid, dat ook de leuze welke de priesters in hun banier voerden. Israël te heiligen, het volk af te zonderen van alle verkeerde invloeden, Abrahams kroost zijn God waardig te maken, zietdaar beider streven. Maar groot was het verschil in opvatting

Sluiten