Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had. Zoo zou zich een kern, eene gemeente vormen van vromen, die, wanneer de Heer ten gerichte kwam om zijn koninkrijk op aarde te vestigen, deel zouden hebben aan het messiaansche heil.

Hoezeer gevoelde Jezus, de reine van hart, zich aangetrokken door zulke prediking, die gansch anderen indruk maakte dan de wapenkreet, niet lang geleden nog aangeheven door Judas den Galileër om op te staan tegen de gehate Romeinen, de onderdrukkers van land en volk en alzoo den weg te banen voor de regeering van een eigen koning. Niet door geweld, maar door gerechtigheid moest bet godsrijk komen. Zelf' verlangde hij gedoopt te worden, om alzoo mede zijn hoop op beter toekomst uit te spreken, mede zijne gelofte af te leggen om naar zijn vermogen daartoe mee te werken.

Maar was de doop van Johannes als zinnebeeld van innerlijke reinheid iets nieuws, hij behoefde voor misverstand niet bevreesd te zijn, daar de Oosterlingen van zinnebeeldige handelingen veelvuldig gebruik maakten. Uit Israëls vroegere en latere geschiedenis is menig voorbeeld daarvan aan te halen.

Toen de profeet Ahia aan Jerobeam aankondigde, dat deze met goed gevolg zijn verzet tegen koning Salomo zou zien bekroond, tegen wien het volk morde wegens den z waren belastingdruk, wien de profeten den troon onwaardig keurden om zijn beschermen van den dienst der vreemde goden, toen had hij zijn kleed gescheurd in twaalf stukken en daarvan Jerobeam tien laten nemen, zeggende: „Zoo scheurt de Heer het koningschap uit Salomo's hand en geeft u tien stammen; de overige twee laat ik hem (of zijn opvolger)

Sluiten