Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juist echter omdat hij een profeet is geweest, kon hij nimmer de hoogste waarde toekennen aan symbolen, veel minder een kerkstichter worden. Wel heeft hij nimmer zóó sterk als de profeten zich uitgelaten tegen tempel en vormendienst, maar telkens blijkt ten duidelijkste, dat Jezus deze eerst in de tweede plaats tot hun recht deed komen. Men moet zich verzoenen met den naaste, eer men offert. De sabbat is er om den mensch. Vasten kan alleen waarde hebben, wanneer er droefheid is in de ziel. De Vader wil worden aangebeden in geest en waarheid. Voorschriften van menschen staan nimmer op één lijn met goddelijke geboden.

Een leeraar, die van zulke beginselen uitging, kan niet eene kerkelijke plechtigheid ingesteld, veel minder er eene geheimzinnig meedeelende kracht aan toegekend hebben. De Kwakers hebben om die reden doop en avondmaal afgeschaft; alles wat daarop in de evangeliën betrekking heeft, vatten zij in geestelijken zin op.

Maar wij lezen toch Matth. '28: 1'J: „Gaat heen, maakt alle volken tot mijne leerlingen, hen doopende in den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes", wij lezen dat als een woord van Jezus.

Ja, zoo lezen wij daar. Maar ieder weet tegenwoordig wel, dat onze evangeliën niet bevatten een stenografisch verslag van hetgeen door Jezus is gesproken. Na door tal van monden aan anderen meegedeeld te zijn en dus reeds vele wijzigingen te hebben ondergaan, werd de herinnering van wat Jezus had gezegd en verricht, jaren na zijn dood, opgeteekend, en kreeg alzoo de overlevering een

Sluiten