Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daad des harten moet zijn, gaat alle friscliheid daarvan te loor. Bovendien, de Synode kent daardoor eene bijgeloovige waarde toe aan den doop, alsof deze den mensch anders, beter, waarlijk godsdienstig maakt, alsof men zonder dezen geen goed lidmaat kon wezen. Waarom tast de Synode nu niet kloek door en laat alle ongedoopte lidmaten, die vele zijn, schrappen?

Omdat zij dan te klaar aan het licht zou brengen het onware van haar besluit, en het onwaardige tevens! En het ergste nog is: de verplichte doop kan en zal aanleiding geven tot veel huichelarij!

Wij behoeven verder niet in te gaan op de kwestie van kinderdoop of doop van bejaarden, daar deze omgaat buiten liet onderwerp, dat ons thans bezighoudt. Alleen wil ik, mede als overgang tot hetgeen wij, na weerlegging van de geopperde bezwaren, over de waarde van den doop hebben te zeggen, deze uitspraak doen hooren van een Doopsgezind predikant, thans hoogleeraar: „De kinderdoop heeft de schoone zinnebeeldige beteekenis, dat het kind, geboren in eene Christelijke maatschappij en in een Christelijk gezin, de zegeningen van het Evangelie deelachtig worden moet; hij herinnert den ouders aan de roeping hun kinil te doopen met den geest van Christus. Hoe is dit anders mogelijk dan door den geestelijken dampking, waarin zij ademen, te bezwangeren met zielvoedende gedachten ? Hoe zullen wij het vermogen dan door ons kind te laten gevoelen, dat wij leven als in Gods tegenwoordigheid ?"

Hier ligt inderdaad het zwaartepunt van den doop.

Om de ouders te doordringen van den ernst en de

Sluiten