Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het avondmaal den mensch de vergeving zijner zonden en het eeuwige leven, heerlijke vruchten van Jezus' lijden en sterven, verzekerd worden, wegens de hier versterkte geestelijke eenheid met Christus. Onder hen bleef nog, evenzeer als onder de Roomschen, eene bijgeloovige vereering van het avondmaal bestaan. Heilig werd deze plechtigheid geacht, waartoe men persoonlijk door den predikant met een ouderling werd uitgenoodigd, tenzij de deelneming, wegens openlijke ergernis aan de gemeente door eenig vergrijp gegeven, was ontzegd. Men had zich ernstig voor te bereiden en na afloop blijde te danken, in afzonderlijk daartoe ingerichte kerkbeurten. Herhaald gebruik van het avondmaal kwam de ziel ten goede; en in de Luthersche kerk (althans in het buitenland) wordt den stervende nog het avondmaal toegediend.

Andere opvatting omtrent de beteekenis van Jezus' dood; de zekerheid dat Jezus het avondmaal niet heeft ingesteld, stellig niet verplichtend gemaakt; de overtuiging dat gebruikmaken van dezen vorm nog niet vergeving schenkt en niet de onsterfelijkheid waarborgt, deed zijn ouden gloriekrans verbleeken en het gebruik afnemen.

Doch onder de voorstanders liet een bezwaar zich gevoelen. Dat is van zóó groote beteekenis, dat ook zij, die geenszins iets tegen kerkelijke vormen hebben, en deze op den rechten prijs weten te stelsen, dit niet weten te overkomen Het is in hun oog onaesthetisch en ongezond den gemeenschappelijker.. beker te gebruiken.

Wie denkt eraan, zelfs met zijn eigen huisgenooten

Sluiten