Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goederen te verwerven zijn, verreweg hooger in waarde, dan waarnaar hier der menschen begeerte uitgaat; dat het booze alleen door het goede overwonnen wordt: — uit Jezus' mond was dit alles voortgevloeid tot de ooren der scharen, die zich verwonderden over zijne leer, omdat hij sprak als machthebbende en tot elk geslacht, dat ontvankelijk was om zijne stem te verstaan.

Dit alles moge ons nog eens de waarheid herinnerd hebben, dat eene gedachte, ofschoon gevat in voor ons voorbijgegane vormen, nochtans ook voor ons de hoogste werkelijkheid zijn kan. Het hangt er dus ten slotte van af, of wij die gedachte tot de onze kunnen maken, welke de Evangelische geboorteverhalen inhouden. Of wij kunnen smaken dezelfde gewijde blijdschap, als die aan de geboorte-legenden het aanzijn schonk. En is dit zoo, dan hebben wij'het voornaamste behouden en vieren ons Kerstfeest van heeler hart. Eénes geestes kinderen met de [oudste Christenen, wij zullen het zijn, trots het wijd verschil in denkwijze en levensbeschouwing, als ook wij uit diepgevoelde overtuiging God kunnen danken voor Jezus' komst, als ook wij het weten, dat in hem de zaligheid is, omdat slechts langs den weg, door hem gewezen, en met de hooge beginselen, door hem gepredikt, 's levens waarachtig geluk en onverstoorbare blijdschap te erlangen zijn. Het Evangelie is geen leer, maar het is evenmin een handboek ter bereiking der gewone burgerlijke braafheid. Dat wij geen

Sluiten