Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En deze blijdschap wordt ons niet ontroofd door de beschuldiging, dat wij den Christus verwerpen, omdat wij Lukas 2 niet op dezelfde wijze geschiedenis achten als b.v. het relaas van den slag bij Waterloo. Wij oordeelen niemand en wij weten, hoe zwaar het valt zich in anderer denken te verplaatsen. Wij stellen slechts vast, dat de oude, naïeve voorstelling alleen kon bestaan in die oude wereld zelve, gelijk de soms wonderbaar schoone middeleeuwsche kerstverhalen en kerstleijsen en liederen slechts in die middeleeuwen thuis behooren. Alles heeft zijn eigen tijd en het is hopeloos zijn christendom te vinden in het geloof dat inderdaad eene ster den drie koningen den weg wees. De inkleeding met al hare zoete bekoorlijkheid bevredigt thans nog alleen ons schoonheidsgevoel. De inhoud is voor alle geslachten en voor ons godsdienstig leven: in Jezus Christus heeft God ons het waarachtig heil gegeven, dus verblijden wij ons voor zijn aangezicht.

GOEDE VRIJDAG EN PASCHEN.

Het is geheel in overeenstemming met de oudste, christelijke gebruiken, dat wij hier Jezus' dood en zegepraal samennemen. Men sprak vroeger van een »Paschen der kruisiging^ en een »Paschen der op-

Sluiten