Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moed een mensch stijgen kan, maar tevens hoe oneindig een kracht er uitgaat van liet leven in zijne gemeenschap. God toont ons daar, dat Hij niet verre is van een iegelijk van ons.

Wij weten daarbij zeer wel, dat millioenen Christenen met gansch andere gedachten opzien naar het schandhout van Golgotha. Want het bloed, daar vergoten, wascht hen vrij van zonden; de kruiseling, daar gestorven, is het lam om hunne overtredingen geslacht; het lijden, daar doorworsteld, geschiedt enkel om hunnentwil. De Christus is op aarde verschenen om volkomenlijk te betalen voor de schuld der wereld, die sinds Adams val in zonde verloren lag. Alleen door dit offer kon Gods toorn verzoend en aan zijne rechtvaardigheid voldaan worden; maar nu eenmaal de Christus alle straf op zich heeft doen aankomen, nu bevrijdt het geloof in hem den mensch van alle vrees en weet de Christen, dat om Jezus' wil er voor hem aanneming zijn zal bij God.

Dit is het leerstuk van het plaatsvervangend lijden in zijn schoonsten vorm, en wij gewagen daarbij niet van de door en door onchristelijke stelling, er later aan toegevoegd en ook nog in onze dagen verdedigd met treurige hardnekkigheid, dat Christus slechts voor enkelen gestorven is, voor weinige uitverkorenen, en dat alle overigen, ook na den Goeden \ rijdag, reddeloos en voor eeuwig verloren zullen gaan.

Sluiten