Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het kruis; hij heeft alles geleden voor het heilig beginsel, dat hij der wereld verkondigd had; hij heeft het leven verloren om zijns Evangelies wil, en het alzoo behouden; hij is de martelaar voor de zaak van het koninkrijk Gods en zijn bloed allereerst is het zaad der kerk geworden.

Alzoo heeft God het gewild en zoo zien ook wij, waar wij ons omwenden en heengaan van het kruis, door de schaduwen des doods den Paaschmorgen aanlichten in schoonen glans.

En hiermede zijn wij genaderd tot wat voor zoovelen het hoogtepunt is hunner geloofsblijdschap, het fondament van hunne godsdienstige levensbeschouwing: ^Wetende, dat Christus, opgewekt uit de dooden, niet meer sterft, de dood heerscht niet meer over hem« (Rom. 6:9). Ja, ook zij, die op het gebied van het O. T. dezelfde meening als wij zijn toegedaan, die zelfs over de kerstverhalen ook niet anders oordeelen dan wij, weigeren ons hierom de hand deigemeenschap en meenen, dat met onze opvatting van het Paasch-evangelie hun alle grond onder de voeten zou wegzinken. Dit is smartelijk! Onder hen zijn zoovele ernstige en vrome christenen, wier bondgenooten wij zoo gaarne zouden willen zijn in den strijd tegen zonde en maatschappelijke ellende, tegen .lezuïetisme en versteende Orthodoxie, tegen stofaanbidding en geesteloosheid, maar — die nu hun eigen weg gaan. Doch hoe smartelijk ook en hoe mogelijk wij samenwerking zouden achten, tot geea

Sluiten