Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die daardoor eene nieuwe, ongekende kracht in zich voelen geboren worden, om van den Meester te getuigen en zijn Evangelie te prediken aan alle creatui en. Pinksteren heet dus tegelijk de geboortedag der christelijke kerk. Het vernieuwd geloof in Jezus als den Christus zette zich om in de begeerte, om hem bekend te maken tot aan de uiteinden der aarde, om aan elke plaats zijne gemeente te stichten.

Het behoeft wel geen betoog, dat de oud-christelijke

voorstelling hier in één tafereel heeft samengedrongen, wat in waarheid vele jaren vereischt heeft. De gedachte om ook anderen tot het Evangelie te brengen, om aanhangers te werven voor den nieuwen godsdienst, was zoo oorspronkelijk, dat er eenige tijd noodig geweest is, vóór zelfs de besten onder de eerste christenen er uitvoering aan gaven. En desgelijks, dat zij allen vervuld werden met heiligen geest, was niet de vrucht van éenen dag; eerst van lieverlede werkte Jezus' geest als een nieuw, heiligmakend beginsel in hunne ziel.

Het kan zijn, dat op het Joodsche Pinksterfeest eene gebeurtenis heeft plaats gehad, die aan de beweging den eersten stoot gaf. De leerlingen waren op "dat tijdstip allen eendrachtelijk bijeen: misschien hebben zij toen allen samen Jezus meenen te zien, waardoor ook aller geestdrift ontbrandde om van hem te getuigen voor de ooren van »Parthers en Meden en uitland sche Romeinen«. Een verband tusschen het Joodsch en het Christelijk Pinksterfeest

Sluiten