Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellingen gemaakt, was ongeloofelijk. Afgeschreven door rappe vingers, werden zij als op den adem der winden door Duitschland verspreid. Een tijdgenoot van Luther schrijft, dat het scheen, alsof de engelen des hemels den inhoud heinde en ver verkondigden. De jonge drukpers verleende hare hulp, in allerlei talen werden zij overgezet en binnen een maand las men ze in alle landen van Europa, tot in het paleis van den paus. Een juichtoon ging op uit de harten van allen, die reeds zoo lang geen vrede hadden gevonden bij Rome's leer; een dankpsalm, omdat God nu den man had doen opstaan, die hunne boeien verbreken zou; een jubellied, omdat nu de dag was aangebroken, waarnaar zij zoo reikhalzend hadden uitgezien. Ln toen Luther voortvoer, gedreven door de macht van zijn beginsel, de kerk van Rome te bestrijden; toen hij één voor één hare leerstukken afbrak en daarvoor in de plaats zijne eigene opvatting van godsdienst en christendom stelde; toen hij vier jaar later in eene volle vergadering van al wat kerk en staat hoogs en machtigs hadden aan te wijzen, zijne overtuiging gestand deed en het uitsprak, dat het geen mensch geraden is »iets tegen het geweten te doenu en dat het geloof en niet de werken, de gezindheid en niet de daad. beslist over iemands vroomheid, — toen vielen duizenden hem bij en nam de beweging zoo wijd een omvang aan en sloeg zoo vaste wortelen in de harten der menschen, dat zij niet meer kon worden uit-

Sluiten