Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

In het Voorbericht tot de Nederlandse Woordelijst van Kollewijn, Hettema en de Grave leest men: ')

„Wat de verbindings -n betreft, wij werden bij de bewerking [van de lijst] in de overtuiging versterkt, dat hier alléén met de beschaafde uitspraak rekening mag worden gehouden.

„Wij willen er nog eens weer op wijzen dat het eerste lid van een samenstelling, al doelt het ook op een meervoudig begrip, nog geen meervoudsuitgang hoeft aan te nemen. Dat blijkt voldoende uit woorden als: bloembed, bloemkrans, boekverkoper, boekwinkel, boomgaard, boomkweker, briefkaartalbum, briefwisseling, broedertwist, dierkunde, geweerfabrikant, horlogemaker, kaartspel, klankleer, koestal, lepelkistje, meubelmaker, naaldhoom, naamlijst, nagelschuier, oeslerbank, parelvisser, penningmeester, penseelbakje, portretalbum, postzegelverzameling, roverbende, schaapherder, sleutelring, Vindpoeder, toonladder, zusterpaar enz. enz.

„Er is dus geen reden om, in strijd met de algemene beschaafde uitspraak, beukenbos, scharenslijper, zedenleer, en nog minder om boerendochter, bruggenhoofd, kippenei, paddenstoel te schrijven ...

„Ook een enkel woord over de verbindings -s.

„In woorden als handelschool, maarschalkstaf is hij volmaakt overbodig. In gevoelszenuw, Salomonszegel enz. wordt hij gehoord. De s-klank in gerechtzaal echter is een verscherping van de i na de t, evenals in bultzak, voetzoeker, zoutzuur."

Een regeling (waarvoor sommigen pleiten) die luiden zou: schrijf en in samenstellingen waarvan 'teerste lid duidelik een meervoud bedoelt, is onprakties, daar men bij tal van woorden in 't onzekere is omtrent die bedoeling. Men denke aan gekkenommer, hereboontjes, kurketrekker, muizeval, rattehol, vissebloed, paddestoel, vorstehuis, vossebont enz. enz.

VII.

Uit het feit dat een groot aantal „vreemde" woorden eerst zijn geworden tot bastaards en toen tot gewone, niet door de

'l Nederl. Woordelijst door Dr. R. A. Kollewijn, Dr. F. Buitenrust Hettema en Dr. J. J. Salverda de Grave (Zwolle, 1903). — Prijs f 0.50-

Sluiten