Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, niet ontbreken" — aldus schrijft de bekwame en bekende pleitbezorgster van het Voorbereidend Onderwijs, Mea. Joh\ wlerts van Coehoorn—stout, in haar zoo warm geschreven en zoo lezenswaardig werk ,,de Kindertuin." Zeker deze eischen zijn niet gering — doch daartegenover mag ook gerust gezegd worden, dat de belangen van de jongere jeugd toch ook zwaar wegen en dat het kleine kind de zorg voor zijne gezondheid het meeste noodig heeft.

Ook op paedagogische gronden kan het Voorbereidend Onderwijs verdedigd worden. Niet alleen moet het kind veilig bewaard worden, in een gezonde omgeving vertoeven, doch het moet ook geestelijk en lichamelijk ontwikkeld worden. De zintuigen moeten al tijdig stelselmatig worden ontwikkeld, de kleine handjes moeten geoefend worden — de kinderen moeten er reeds aan gewend worden om hunne eenvoudige gedachten behoorlijk uit te drukken. Een gezond kind heeft behoefte om bezig te zijn — die drift tot arbeiden moet geleid worden, opdat de ontwikkeling van het kind eene harmonische zij. En dit geschiedt het beste op eene goede bewaarschool, wanneer daar de kleintjes onder leiding zijn van bekwame en deskundige onderwijzeressen.1) Ook is het zoo goed voor kleine kinderen, dat zij reeds vroegtijdig in gezelschap van andere kleintjes komen en de geheele methode van Eröbel, hoe

frissche vertrekken en werkelijken tuin, de hovenier is de onderwijzeres, opvoedster en plaatsvervangende moeder: de planten zijn de kinderen, de blijde jeugd, welke daar onder den adem der liefde kunnen worden verzorgd en gekoesterd. Die Kindertuin vol goed verzorgde planten, hoe heerlijk kan zijn aanblik zijn!

') Zou men kunnen gelooven, dat er on'der de zich noemende „Hoofden van Bewaarscholen" in 1904 geen personen ontbraken, die — niet lezen en rchrijven konden? En toch is dit zoo!

Sluiten