Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer dit alles waar is voor kinderen uit de met aardsche goederen gezegende kringen der maatschappij hoeveel te meer zal dit dan waar zijn voor de kleine kinderen uit de middelste en de onderste lagen der maatschappij r Goede bewaarscholen zijn geen weelde — zij mogen terecht eene behoefte genoemd worden.

Doch dan ook niet dan goede scholen!

Nog veel te veel ouders zeggen, dat zij er tegen zijn, hunne kinderen reeds zoo jong te laten „leeren'. Welnu daar is ieder tegen, die slechts eenigszins weet, wat die ouders onder „leeren" verstaan. Geen lezen, geen schrijven, op eene bewaarschool — in 't geheel geen abstracte zaken voorgediend aan jeugdige kinderen, wier hersenen nog niet geschikt zijn om dergelijken arbeid te verrichten. Doch men vergete niet, dat er nog wat anders voor deze kinderen te doen is. Zijn zij gezond, dan hebben zij behoefte aan arbeid; zij moeten besig zijn. Rn nu komt FRoBEl.de eer toe, dat hij een systeem heeft geleverd van werk. dat past voor het kind werk, waarbij de oogen en de handen gebruikt moeten worden en werk, waarbij gedacht moet worden. Doch dit denken zet zich telkens voor het kind om in concrete resultaten. Kom b.v, eens in eene klasse, waar de kinderen bezig zijn aan het door de kleinen zoo geliefde „matjes vlechten. De juffrouw heeft de mooie matjes in hunne heldere en frissche kleuren uitgedeeld en ieder kind zit met een glanzend matje en een stel draden voor zich. Hier en daar ziet men een bijzonder verheugd gelaat, want de juffrouw gaf hun een gouden of een zilveren matje. W'eer anderen zijn wonder blij met hun gouden of zilveren draden, doch allen zijn zij blij en onge duldig om te beginnen met den zoo geliefkoosdcn arbeid, die zoo goed past bij hun jeugd; die zoo goed overeen komt met hunne bekwaamheid en die zoo uitnemend

Sluiten