Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschikt is om de kleine oogen en vingertjes te oefenen.

Daar begint de juffrouw op haar matje de oefening voor te doen. Zij heeft een groot model matje gemaakt van blauw papier en gebruikt breede witte strooken als draden. Zij laat den kinderen zien hoeveel draden van 't matje onder en hoeveel er boven den vlechtdraad komen — de kinderen moeten dus zien, zij moeten onthouden en dan moeten zij nadoen. Zij gebruiken dus hunne oogen, hunne hersenen en hunne handjes. Het denken was voor hen niet te zwaar, de werkzaamheid, die zij moesten verrichten was voor hen niet te moeilijk.

Het is een genot eene klasse van kleine kleuters zóó bezig te zien! Zijt ge jn de gelegenheid eens zoo'n troepje kleine menschen te bespieden — doe het dan. Kunt ge het niet doen. lees dan het zoo straks genoemde werk van Mevr. WlERTS VAN COEHOORN—STOUT en ge zult eenigzins een idee krijgen hoe het in eene goede bewaarschool toegaat.

Wel bewaarscholen — doch niet dan goede scholen!

Vele ouders en ook vele medici maken bezwaar tegen bewaarscholen op grond van hunne vrees voor besmetting van allerlei kinderziekten. En dadelijk moet 't erkend worden, dat de ellendige inrichtingen, zooals die er ook hier in de hoofdstad des lands nog zijn, broeinesten van allerlei ziekten en infectie kunnen zijn. Doch wanneer aan de school ook in dit opzicht zorg wordt besteed — als etgewaakt wordt voor goede ventilatie, goede verlichting, groote reinheid — als de onderwijzeres nauwlettend acht geeft op den gezondheidstoestand harer kleine leerlingen en ze bij verdachte verschijnselen goed in observatie neemt of ze desnoods direct naar huis laat brengen, dan zal de jonge jeugd ook lichamelijk niet zooveel nadeel ondervindel van haar verblijf in eene goede bewaarschool.

Wel bewaarscholen dus, doch niet dan goede!

Sluiten