Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3°. Subsidie aan de „Vormschool voor onderwijzeressen van bewaarscholen" en het geven van een cursus over fröbelen aan de vrouwelijke kweekelingen der gemeentelijke kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen.

De politie-vooi schriften zijn:

Art. 274. „De lokalen moeten droog van muren en vloer, met hout bevloerd en van een stookplaats voorzien zijn, voldoend daglicht kunnen ontvangen en door het openzetten van een of meer vensters of door een ander middel van ventilatie voldoende kunnen gelucht worden.

„In die lokalen mag de vloer niet beneden den beganen grond liggen, en de hoogte der vertrekken, gemeten tusschen den vloer en den onderkant der binten niet minder dan 2,5 M. bedragen.

Art. 275. „In de lokalen moet voor ieder kind, 11a aftrek van kasten en groote meubelen, een grondvlakte van ten minste 0.66 M~ en eene inhoudsruimte van ten minste 3 M8 ovetblijven.

Art. 276. „Het is verboden een grooter aantal kinderen in een bewaarplaats toe te laten, dan met het voorschrift van art. 275 in overstemming is.

Art. 278. „Het is verboden in de lokalen eener bewaarschool of bewaarplaats:

a. een snoepnering te houden;

/>. excrementen of andere voor de gezondheid nadeelige stoften te laten verblijven.

Art. 279. „Zij op wier naam de vergunning tot het oprichten of hebben van een „bewaarschool of bewaarplaats" is verleend, zijn verplicht te zorgen, dat steeds een afdruk van de voorschriften dezer afdeeling en een afschrift der vergunning duidelijk zichtbaar in de bewaarschool of bewaarplaats zijn aangeslagen.

Sluiten