Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder de kosten daarvan te kunnen dragen en zonder te kunnen beoordeelen, of die hulp van goed gehalte is, is het beslist noodzakelijk, dat de Overheidszorg voor de opvoeding van het kind zich ook kunne uitstrekken beneden den zesjarigen leeftijd.

2. De Overheidszorg zal van tweeerlei aard dienen te zijn: iu. behoort er toezicht gehouden te worden op de

particuliere inrichtingen, die aan wettelijke voorschriften moeten voldoen; en 2°. moeten er, waar de behoefte blijkt, van overheidswege kinderbewaarplaatsen en bewaarscholen worden opgericht en in stand gehouden.

3. Zoo lang de Overheidszorg niet in een rijkswet is belichaamd en omschreven, dient de Gemeente deze taak op zich te nemen, vooral in een stad als Amsterdam, waar allerlei omstandigheden samenwerken, 0111 de behoefte aan bewaarplaatsen en bewaarscholen sterk te doen gevoelen. De Gemeente beginne reeds in afwachting van wat het Rijk zal doen en dan van haar zal overnemen of haar zal vergoeden.

4. Kr dienen te zijn bewaarplaatsen en bewaarscholen, wier werkkring duidelijk van elkaar te onderscheiden is. Het tegenwoordige politie-reglement moet worden aangevuld en het toezicht op beiderlei inrichtingen worden verscherpt. Daartoe is de aanstelling van een afzonderlijk ambtenaar noodzakelijk.

5. De klein-kinderbewaarplaatsen moeten worden ingericht als de reeds bestaande „crèches . Haar getal moet worden uitgebreid, omdat de afstand van huis naar de bewaarplaats voor de uitwerkende gaande moeders dikwijls te groot is. Blijkt de draagkracht der particu-

Sluiten