Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liere liefdadigheid onvoldoende te zijn, dan dient de gemeenschap finantiëele steun te verleenen of zelf bewaarplaatsen in te richten.

6. Waar de sociale toestanden, de tegenwoordige levens wijze, de zwakke of ziekelijke constitutie van vele ouders en andere huiselijke omstandigheden niet toelaten, dat de moeders zelf ook slechts haar jonge kinderen opvoeden en onderwijzen tot hun zesde levensjaar, is het wenschelijk, dat voor kinderen vanaf het derde of vierde jaar gelegenheid bestaat geplaatst te kunnen worden op een zoogenaamde bewaar- of fröbelschool.

7. Waar bij het onderzoek duidelijk is gebleken, dat de particuliere philantropie voor het tegenwoordige niet meer in staat is in de behoefte aan goed bewaarschoolonderwijs afdoende te voorzien, moet de Gemeenschap naast inrichtingen voor lager onderwijs zorgen voor die voor voorbereidend onderwijs.

8. Hoe goed bedoeld en hoe zegenrijk de inrichting van voorbereidende klassen aan de lagere scholen der ie klasse ook moge zijn, dit is een halve maatregel gebleken. De voorbereidende school moet gescheiden blijven van de lagere. Voor het nu aan voorbereidend onderwijs uitgegeven geld kan een grooter aantal kinderen worden geholpen.

9. Het politie-reglement bepale — zoolang er geen rijkswet is, — dat een voldoend aantal privaten, 'niet in directe verbinding staande met de lokalen, aanwezig moet zijn; dat de kleeren niet in de lokalen mogen geborgen worden; dat de banken aan hygiënische eischen moeten voldoen; dat er een afzonderlijk speellokaal en een speelplaats aanwezig moeten zijn.

Sluiten