Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io. Voortaan worde alleen aan haar, die bewijzen kunnen zich grondig voor haar taak voorbereid te hebben,

O O

vergunning verleend een bewaarschool te openen en behooren haar helpsters zich bekwaamd te hebben of zich alsnog te bekwamen voor haar taak.

Nog steeds blijven de wenschen en bezwaren, in deze stellingen uitgedrukt, van kracht en dubbel te wenschen is het, dat de tijd, dat deze wenschen — kan het zijn, geheel — doch kan dit niet. dan liefst voor het grootste of voor een groot gedeelte verwezenlijkt zullen worden.

Den 31sten Maart 1903 verzond onze Afd. het volgende request:

Aan den Gemeenteraad van Amsterdam.

Geeft eerbiedig te kennen de Afdeeling Amsterdam van „ VolksonderwijsVereenigtng tot bevordering van het Volksonderwijs en het Schoolbezoek 111 Nederland,

dat door haar in den loop van het jaar 1902 gegevens werden verzameld omtrent den toestand van de kleinekinderbewaarplaatsen, bewaarscholen en voorbereidende klassen aan de lagere scholen te dezer stede, welke gegevens werden verwerkt tot een rapport, waarvan in het begin van dit jaar U een afdruk werd toegezonden. Bij bedoeld onderzoek is onder meer gebleken:

i°. dat niettegenstaande art. 272 van het politie-reglement zegt: „het is verboden een bewaarschool of bewaarplaats op te richten of te hebbeneen bewaarschoolhouderes verklaarde haar school reeds gedurende een jaar gedreven te hebben, zonder vergunning gevraagd, dus zonder die verkregen te hebben; terwijl een tweetal houdsters van bewaarplaatsen haar inrichtingen hadden verplaatst,

Sluiten