Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

school, bij dc politic stond ze ingeschreven als bewaarplaats. Alles was vuil, de banken waren onvoldoende, een derde deel der kinderen lag met gesloten oogen of zat met geopende oogen te slapen.

Dit drietal voorbeelden kan gemakkelijk, wat elders geschied is, met meerdere worden aangevuld, maar het zal voldoende zijn om U te overtuigen welke treurige toestanden in Amsterdam nog bestaan en bestaan kunnen.

liet is naar aanleiding van bovenstaande feiten, waarom de Afdeeling voornoemd eerbiedig verzoekt, dat het den Gemeenteraad van Amsterdam behage te besluiten om:

a. een deskundig ambtenaar aan te stellen tot het houden van toezicht op de klei n-kindei bewaarplaatsen en bewaarscholen;

b. voorschriften te geven, waarvan het houden van een klein-kinderbewaarplaats of een bewaarschool afhankelijk wordt gesteld, zoodat niet alleen voldaan moet worden aan een bepaald grondvlak en een inhoudsruimte voor eiken leerling,

aan het aanwezig zijn van voldoende ventilatiemiddelcn, aan het hebben van voldoende verlichting, en aan het bezit eener gelegenheid tot verwarming van elk lokaal,

maar tevens,

een voldoend aantal privaten, niet in directe verbinding staande met de lokalen aanwezig moet zijn,

de k'eeren niet in de lokalen geborgen mogen worden, de banken aan hygiënische eischen moeten voldoen, en er een afzonderlijk speellokaal en een speelplaats aanwezig moeten zijn;

Sluiten