Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er aan — roker; het is zo = tisso; wat een geluk = wa-t'n; de ooievaar z= d' enz.

Verder geeft de splitsing volgens de geschreven taal aanleiding tot een verkeerde wijze van lezen, als: vent-je, net-jes, vaat-jcs, hondjes te lezen: ven-tje, ne-tjes enz.; voort-aan, elkander te lezen: voor-taan, el-kander; daar-om, waar-om, grijsaard uit te spreken: da-rom, wa-rom, grij-zaard enz. enz.

Op al deze moeilikheden moet gelet worden: één voor één moeten de leerlingen ze leren overwinnen. Het is, voor het beoogde doel, niet nodig dit denkbeeld in biezonderheden uit te werken: het is voldoende de moeilikheid van de bestaande schrijfwijze voor het natuurlik lezen in de beschaafde omgangstaal goed te doen uitkomen. Want ieder zal (och moeten toestemmen, dat het uitspreken van de woorden achter elkaar, alsof er geen onderling verband bestond, in zinnen als: het is zo, als zij het horen, enz. de naam van lezen niet verdient.

VII. Waarom het stelsel-Kollewijn op zich zelf beter is dan dat van De Vries en Te Winkel.

Het doel van deze brochure is niet het stelsel-Kollewijn in biezonderheden te ontwikkelen, noch zijn hoge wetenschappelike waarde breedvoerig uiteen te zetten. Dit is al zo dikwijls gedaan door mannen van betekenis op taalkundig gebied, dat ik me van die plicht ontslagen kan rekenen. Toch moet ik volledigheidshalve in 't kort aangeven waarom dit stelsel op zich zelf hoger staat dan dat van De Vries en Te Winkel, opdat, als bewezen wordt dat het grote voordelen voor de school heeft, men mij niet zou kunnen tegemoet voeren dat die voordelen niet gekocht mogen worden door ,opoffering van de taal."

Sluiten